ỨNG TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON

Tôi muốn làm việc tại (*) Ngoại ngữ giao tiếp thành thạo (*) Ngày bắt đầu (*) I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: (*) Địa chỉ hiện tại: (*) Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: (*) Điện thoại di động: (*) Email: (*) Ngày tháng năm sinh: (*) Giới tính:NamNữKhác Tình trạng…

Details

Bài thi đầu vào

Candidate name * Test date * WRITING TASK * 1. You should spend 40 minutes on this task. Write about the following topic: In some countries young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decide…

Details