Bạn Đỗ Thu Trang – Aupair Đức – với gia đình Gast

  • January 19, 2018
  • News

Aupair là trải nghiệm vô cùng thú vị, mỗi người đi au pair sẽ có những cảm nhận và trải nghiệm riêng của mình. Dưới đây là những hình ảnh mà bạn Đỗ Thu Trang – Aupair Đức 2017 – gửi cho chúng tôi về cuộc sống của bạn ấy bên nước Đức xa xôi cùng gia đình nuôi người bản xứ.

    Click to edit this heading

    View all projects

    More from our blog

    See all posts